plebiscyt
dla projektantów
na Łódź Design Festival!

regulamin

Zgłoszenia przyjmujemy nieodpłatnie, a ich ilość jest nieograniczona.
W skład Rady Ekspertów wchodzą najlepsi architekci, przedstawiciele mediów i ważnych ośrodków wzorniczych.


Regulamin plebiscytu must have 2019

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w plebiscycie must have (organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival.
2. Organizatorem plebiscytu ”must have” jest Łódź Art Center - fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
3. Plebiscyt nosi nazwę „must have”.
4. Udział w plebiscycie jest bezpłatny.

II. OPIS PLEBISCYTU

1. Ogólne informacje o plebiscycie must have:

a. Plebiscyt must have, organizowany przez Łódź Design Festival jest rekomendacją dla konsumentów i sposobem wyrażenia uznania dla najlepszych firm i projektantów.
b. Rada Ekspertów, podczas obrad dokonuje subiektywnego wskazania najlepszych przedmiotów, odzwierciedlających aktualne trendy panujące na polskim rynku, ale również rekomendując przedmioty, które mogą stanowić, zgodnie z nazwą plebiscytu obiekt pożądania.
c. Rada Ekspertów, składająca się z uznanych architektów, przedstawicieli mediów oraz najważniejszych ośrodków wzornictwa w Polsce, przeprowadza monitoring rynku i nominuje kilkadziesiąt najlepiej zaprojektowanych produktów.
d. Do plebiscytu mogą również samodzielnie zgłaszać się producenci i projektanci. Obrady mają na celu wyłonienie ok 60-80 przedmiotów godnych polecenia - otrzymują one nieodpłatny znak jakości must have, którym mogą się posługiwać w kraju i za granicą. Wyróżnieni mają możliwość prezentacji produktów na wystawie zbiorowej eksponowanej w trakcie aktualnej edycji Łódź Design Festival. Prezentacja na wystawie must have ma charakter odpłatny, cena za udział jest przedmiotem indywidualnych negocjacji z Organizatorem plebiscytu. Aranżacja wystawy powstaje przy współpracy z architektem oraz agencją graficzną. Wyniki poprzednich edycji dostępne są na stronie www.musthave.lodzdesign.com

2. Ocenie Rady Ekspertów podlegają produkty i kolekcje produktów należące do następujących kategorii:

a. meble
b. moda (ubiór, biżuteria, akcesoria)
c. wyposażenie (oświetlenie, akcesoria)
d. budownictwo i akcesoria
e. ogród
f. elektronika
g. sport i rekreacja
h. dziecko
i. zdrowie i uroda
j. hobby, rozrywka, edukacja

3. Każdy z nominowanych przez Radę Ekspertów oraz zgłaszanych przez producenta lub uprawniony podmiot produktów musi spełniać następujące kryteria:
a. polski projektant lub/i polski producent
b. dostępność w sprzedaży na polskim rynku, nie dłużej jednak niż od 5 lat,

4. Do plebiscytu może być zgłoszona nieograniczona ilość produktów pochodzących od jednego producenta lub uprawnionego podmiotu.
5. Do plebiscytu mogą być zgłaszane produkty lub kolekcje produktów.
6. Rada Ekspertów wyróżni dowolną ilość produktów spełniających kryteria plebiscytu.
7. Producent (lub inny uprawniony podmiot) wyróżnionego w plebiscycie produktu otrzyma dyplom lub statuetkę, oraz prawo do posługiwania się znakiem „must have” (według księgi znaku dostarczonej przez Organizatora).
8. Wyróżnione w plebiscycie produkty będą promowane w:
9. publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
10. na stronie internetowej www.lodzdesign.com i musthave.lodzdesign.com
11. publikacjach i stronach internetowych patronów plebiscytu
12. na kontach na portalach społecznościowych ( Facebook, Twitter, Google +, Instagram) - prowadzonych przez Festiwal Łódź Design
13. w newsletterach skierowanych do subskrybentów i dziennikarzy

III. ZGŁOSZENIA PRODUKTÓW DO PLEBISCYTU

1. W plebiscycie wyróżnione zostaną produkty zaprojektowane przez projektanta z polskim obywatelstwem lub/i wyprodukowane przez producenta, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski.
2. W plebiscycie udział biorą produkty nominowane przez Radę Ekspertów oraz:
a. zaproponowane przez osoby fizyczne, osoby prawne – w tym producentów, projektantów. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz na stronie www.musthave.lodzdesign.com. Termin przyjmowania zgłoszeń: cały rok; produkty nadesłane od dnia 02.01.2019 do dnia -10.03.2019 będą poddane ocenie w 9 edycji plebiscytu, a odpłatna prezentacja wyróżnionych produktów nastąpi podczas 13 edycji Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2019r.
b. zaproponowane przez Organizatora do dnia 10.03.2019r.

Propozycje produktów (o których mowa w punkcie 2.a i 2.b) nie będą automatycznie uzyskiwały statusu produktu nominowanego do udziału w Plebiscycie.

IV. RADA EKSPERTÓW

1. W skład Rady Ekspertów plebiscytu wchodzą eksperci z dziedziny wzornictwa, dziennikarze, kuratorzy, projektanci i inne osoby zawodowo związane z tematyką dizajnu. Skład Rady Ekspertów podawany jest na stronach internetowych Organizatora co roku najpóźniej do dnia 31 stycznia. Zgłoszone projekty do plebiscytu must have 2019, ocenać będzie Rada Ekspertów w składzie:

ANNA GRUŻEWSKA
DOMINIKA OLSZYNA
AGNIESZKA GRUSZCZYŃSKA-HYC
MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA
HAREL
MAGDA ŚWIĆ & PAWEŁ RAFA
EWA TRZCIONKA
MARIA OSTROWSKA
AGNIESZKA POLKOWSKA
OLGA ŁOSIAK
ZBIGNIEW MAĆKÓW
MICHAŁ MAZUR
PRZEMO ŁUKASIK
ROBERT MAJKUT
MICHAŁ PIERNIKOWSKI

V. WYSTAWA

1. Każdy z produktów wyróżnionych w plebiscycie (po ustaleniach z producentem lub innym uprawnionym podmiotem) może zostać zaprezentowany na zbiorowej wystawie must have podczas Festiwalu.
2. Udział w wystawie będzie odpłatny na podstawie indywidualnych ustaleń między producentem (lub innym uprawnionym podmiotem) a Organizatorem.
3. Organizator zapewni miejsce pod ekspozycję produktów w Głównym Centrum Festiwalowym, aranżację przestrzeni wystawy must have oraz identyfikację przestrzeni i prezentowanego obiektu.
4. Organizator zapewni również wpisanie wystawy w Program oraz umieszczenie informacji o wystawie na stronie www.lodzdesign.com i musthave.lodzdesign.com
5. Pozostałe kwestie dotyczące udziału w wystawie będą uregulowane przygotowaną przez Organizatora umową.

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

1. Lista wyróżnionych produktów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lodzdesign.com
2. Lista wyróżnionych produktów zostanie wysłana w newsletterze do bazy subskrybentów oraz dziennikarzy Organizatora
3. Uroczyste wręczenie wyróżnień ( statuetek bądź dyplomów) nastąpi podczas uroczystej Gali 25.05.2019r. od godz. 16.00 do 19.00, w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2019r.

VII. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

1. Producent lub uprawniony podmiot udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) zgłoszenia poprzez jego prezentacje w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design.
2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
3. Producent lub uprawniony podmiot wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, video lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej zgłoszenia do plebiscytu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani też terytorialnie. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
4. Producent lub uprawniony podmiot udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, organizatora lub partnerów organizatora.
5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieoznaczony.
6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
b. wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
c. wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video;
d. Wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłączną podstawę regulującą Plebiscyt stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanego wyróżnienia oraz do cofnięcia zgody na posługiwanie się znakiem must have, w przypadku gdy Rada Ekspertów uzna większością głosów iż wyróżniony produkt przestał spełniać standardy plebiscytu must have.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Plebiscytu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lodzdesign.com